Lifegroupinter

ประวัติ
     

บริษัท ไลฟ์ กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2549 ที่จังหวัดนครปฐม  ธุรกิจ ไลฟ์ กรุ๊ป เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการผลิตและจำหน่ายสินค้า ออกสู่ตลาดผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น  ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้ขยายกิจการมายังจังหวัดราชบุรี   โดยเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  สำนักงานราชบุรีได้เปิดเป็นสำนักงานใหญ่อย่างเป็นทางการซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 78/2 หมู่ 5  ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี บนพื้นที่กว่า 40 ไร่

         ที่บริษัท ไลฟ์ กรุ๊ป ได้ดำเนินธุรกิจ แบบ Multi-Level Marketing ด้วยมุมมองและวิสัยทัศน์อันกว้างไกลผสมผสานกับเจตนารมที่ดีของวงการธุรกิจขายตรงแบบ MLM

ภายใต้การบริหารงานโดย ดร.ธนกร  แสนศรีเลิศ ประธานกรรมการบริหารซึ่งมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจคือ“ก้าวแรกที่มั่นใจ เราจะก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง” ด้วยเจตนารมณ์ที่แน่วแน่และความมั่นคงสำหรับชีวิต โดยยึดหลัก “คุณธรรมนำทาง - เสริมสร้างธุรกิจ”  อีกหนึ่งบุคคลที่สำคัญ คุณวันชนะ  แสนศรีเลิศ ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ มีวิสัยทัศน์ ในการดำเนินธุรกิจ คือ ถ้าได้ลงมือแล้ว ต้องไม่มีคำว่าไม่ได้

     บริษัท ไลฟ์ กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  ดำเนินธุรกิจแผนการตลาดแบบหลายระดับชั้น มัลติเลเวลมาเกตติ้ง หรือ MLM ซึ่งได้รับอนุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ.เลขที่ 0310/7826 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2549 ที่จะสร้างความมั่นใจให้กับสมาชิกเปิดใจทำธุรกิจ MLM ของบริษัท ไลฟ์ กรุ๊ปฯ ซึ่งมีรายได้จากแผนการตลาดที่ทำจริงได้จริง สร้างรายได้จริงให้กับ สมาชิก ก้าวเข้าสู่ปีที่   18   บริษัท ไลฟ์ กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รุกทำการตลาดอย่างต่อเนื่อง สร้างความมั่นใจและซื่อสัตย์ต่อการดำเนินธุรกิจเรื่อยมา มีความเติบโตทางธุรกิจได้มีสาขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังนี้ 

(สาขาที่ 1) สำนักงานใหญ่ราชบุรี   อำเภอ โพธาราม  จังหวัด ราชบุรี  บนเนื้อที่ 40 กว่าไร่

(สาขาที่ 2) สำนักงานสาขาพะเยา  อำเภอ จุน จังหวัด พะเยา  บนเนื้อที่ 124 กว่าไร่

(สาขาที่ 3) สำนักงานสาขากบินทร์บุรี  อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีน   บนเนื้อที่ 10 กว่าไร่

(สาขาที่ 4) สำนักงานสาขาอยุธยา   อำเภอวังน้อย  จังหวัด พระนครศรีอยุธยา  บนเนื้อที่ 10 กว่าไร่

(สาขาที่ 5) สำนักงานสาขาเพชรบูรณ์   อำเภอ บึงสามพัน จังหวัด เพชรบูรณ์  บนเนื้อที่ 11 กว่าไร่

(สาขาที่ 6) สำนักงานสาขาอุตรดิตถ์  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์   บนเนื้อที่ 10 กว่าไร่

(สาขาที่ 7) สำนักงานสาขาพล  อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น (เปิดจำหน่ายสินค้า  2 กุมภาพันธ์ 2566)

(สาขาที่ 8) สำนักงานสาขาสกลนคร  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร (เปิดจำหน่ายสินค้า  19  กุมภาพันธ์  2566)

(สาขาที่ 9) สำนักงานสาขาเดชอุดม  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี (เปิดจำหน่ายสินค้า  19 กุมภาพันธ์ 2566)

(สาขาที่ 10) สำนักงานสาขากระบี่  อำเภอเหนือคลอง  จังหวัดกระบี่  (เปิดจำหน่ายสินค้า  2  มีนาคม 2566)

(สาขาที่ 11)สำนักงานสาขาอุดรธานี  อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี (เปิดจำหน่ายสินค้า  20 กรกฎาคม 2566)

(สาขาที่ 12) สำนักงานสาขาหนองบัวลำภู  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลำภู (เปิดจำหน่ายสินค้า  3 เมษายน 2566)

(สาขาที่ 13) สำนักงานสาขาสุราษฎร์ธานี  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เปิดจำหน่ายสินค้า  1 พฤษภาคม 2566)

(สาขาที่ 14)  สำนักงานสาขาสุพรรณบุรี  อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (เปิดจำหน่ายสินค้า  16 มิถุนายน 2566)

(สาขาที่  15 ) สำนักงานสาขาหนองเรือ  อำเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น  (เปิดจำหน่ายสินค้า  20 กรกฎาคม 2566)

(สาขาที่  16 ) สำนักงานสาขาสงขลา  อำเภอเทพา   จังหวัดสงขลา (เปิดจำหน่ายสินค้า  20 กรกฎาคม 2566)

(สาขาที่ 17 )  สำนักงานสาขาอรัญประเทศ   อำเภออรัญประเทศ   จังหวัดสระแก้ว (เปิดจำหน่ายสินค้า  20 กรกฎาคม 2566)

(สาขาที่ 18 )  สำนักงานสาขากำแพงเพชร   อำเภอเมือง   จังหวัดกำแพงเพชร (เปิดจำหน่ายสินค้า  15 กันยายน 2566)

*** บริษัท ไลฟ์ กรุ๊ป เฮลท์ ฟู๊ด จำกัด  ก่อตั้งเมื่อวันที่  11  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554   ***ฤกษ์ดี  วันศุกร์ที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560  พิธีตั้งศาลพระภูมิชัยมลคล-เจ้าที่ บริษัท ไลฟ์ กรุ๊ป เฮลท์ ฟู๊ดส์ จำกัด  (เปิดอาคารสำนักงานผลิตหลังใหม่) เลขที่ 78  หมู่ที่ 5 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

*** ฤกษ์ดี  วันพุธที่  23เดือน  มกราคม พ.ศ.2562   เวลา 11.33 น. พิธีเปิดห้องปฎิบัติการขั้นสูงอย่างเป็นทางการ (Laboratory)  บริษัท ไลฟ์ กรุ๊ป เฮลท์ ฟู๊ด จำกัด   ณ สำนักงานใหญ่ราชบุรี **

***ฤกษ์ดี เวลา 08.49 น.วันจันทร์ที่ 10 เมษายน  2566  เปิดสำนักงานสาขากบินทร์บุรี อ.กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุรี  (อย่างเป็นทางการ)

***ฤกษ์ดี เวลา 09.09 น. วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม  2566 เปิดจำหน่ายสินค้า สำนักงานสาขาสุราษฎร์ธานี อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

***ฤกษ์ดี เวลา 09.09 น. วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน  2566 เปิดจำหน่ายสินค้า สำนักงานสาขาสุพรรณบุรี อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

***ฤกษ์ดี เวลา 09.09 น. วันศุกร์ที่ 15 กันยายน  2566 เปิดจำหน่ายสินค้า สำนักงานสาขากำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

          บริษัท ไลฟ์ กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่่นแนล จำกัด  ได้วางเป้าหมายการขยายตลาดทั่วภูมิภาคเพื่อครองตลาดธุรกิจ MLM ขึ้นสู่อันดับต้นๆของเมืองไทย 

 สินค้าทั้งหมด

Life BB Tinted UV Sunscree SPF30+

480 บาท

ครีมกันแดดเนื้อทินท์

Life BB Tinted UV Sunscree SPF30+

480 บาท

ครีมกันแดดเนื้อทินท์

ปลากระป๋อง เขาเล KHAO LAY (แพ็ค 10)

250 บาท

ปลาซาร์ดีนในซอสมะเขือเทศ ผสมเถาวัลย์เปรียง

ไลฟ์ กรุ๊ป นํ้าดื่มเขาชะงุ้ม 350 ml. (แพ็ค 12 ขวด)

72 บาท

ดื่มนํ้าที่มีคุณภาพจะทำ ให้มีสุขภาพดี

ไลฟ์ครีม Lifecream

500 บาท

บำรุงผิวหน้าอย่างล้ำลึก เพิ่มความชุ่มชื้นแลดูอ่อนเยาว์ ลดเรือนริ้วรอย

ไลฟ์กรุ๊ป เฮอร์เบิล แชมพู Lifegroup Herbal Shampo

130 บาท

ช่วยทำให้ผมหนา มีน้ำหนัก ดกดำ เงางาม ลดอาการผมขาด หลุดร่วง แตกปลาย เพิ่มความชุ่มชื้น ป้องกันรังแค ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย

ไลฟ์กรุ๊ป เฮอร์เบิล เซรั่ม Lifegroup Herbal Serum

130 บาท

เซรั่มบำรุงและปรับสภาพเส้นผมที่มีผสม ที่ช่วยบำรุงหนังศีรษะ ทำให้ผมหนา มีน้ำหนักดกดำ เงางาม ลดอาการผมขาดหลุดร่วง แตกปลาย เพิ่มความชุ่มชื้นป้องกันรังแค

เมร่า ไลฟ์ เซรั่ม Meral Life Serum

350 บาท

เซรั่ม บำรุงผิวหน้าผสมสมุนไพร ช่วยฟื้นฟูและบำรุงผิว ปรับสมดุลน้ำมันในผิว กระชับรูขุมขน ปลอบประโลมผิว ลดเลือนจุดด่างดำ ให้จางลง ปรับให้สีผิวดูสม่ำเสมอยิ่งขึ้น

 

โปรโมชั่นพิเศษ

 

ติดต่อเรา

รายละเอียด

Lifegroup
บริษัท ไลฟ์ กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 78/2 ม.5 ต.เขาชะงุ้ม
โพธาราม ราชบุรี 70120

: 081-942-1420 (ผจก.ฝ่ายขาย) ,081-856-5332 (ฝ่ายขาย)

: 097-937-1264,090-335-9291 (ฝ่ายขายราชบุรี)

: lifegroupmail@gmail.com

: 08.00 - 17.00 น.